1. ห้ามเปิดเว็บไซต์ที่ลามกอนาจาร การขายบริการ หรือเว็บที่มีเนื้อหา 18+
 2. ห้ามใช้บริการในทางที่เกี่ยวข้องกับอบายมุข การพนัน ยาเสพติดทุกประเภท
 3. ห้ามใช้บริการในทางที่เผยแพร่เกี่ยวกับไวรัส หรือเกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ผิดกฏหมายทางการค้า
 4. ห้ามใช้บริการในทางที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยให้โหลดไฟล์ ฝากไฟล์ต่างๆ บริการ E-Mail ฟรี
 5. ห้ามใช้บริการในทางที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา
 6. ห้ามใช้บริการในทางที่สร้างความเสียหายแก่บุคคลอื่น
 7. ห้ามใช้บริการไปในทางเผยแพร่ ดูหมิ่น หรือการกระทำใดๆ ในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์
 8. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องระบุข้อมูลที่ใช้ในการลงทะเบียนใช้บริการกับทางผู้ให้บริการเป็นจริงทั้งหมด หากพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ไม่เป็นจริง ทางผู้ให้บริการของสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและระงับบริการโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. ผู้ให้บริการมีสิทธิที่จะเข้าตรวจสอบเมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับไฟล์หรือข้อมูลต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบความปลอดภัยของผู้ให้บริการ โดยผู้ใช้บริการจำเป็นที่จะต้องให้ Password แก่ผู้ให้บริการ
 10. ผู้ให้บริการไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการนำสิทธิการใช้ไปในจำหน่ายแก่บุคคลอื่นๆ ในวิธีใดก็ตาม หากเกิดความเสียหายต่างๆทางผู้บริการจะไม่รับผิดชอบในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 11. ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการเป็นสมาชิกของลูกค้าในกรณีใดๆ ก็ตามที่ทำให้ผู้ให้บริการหรือบุคคลอื่นเสียหาย
 12. ในกรณีที่ระบบมีการเสียหายของระบบโดยเกิดจากผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบในทุกๆ กรณี และหากต้องการใช้งานในตัวระบบใหม่ ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องเสียค่าลงระบบใหม่ สำหรับการใช้งานต่อ
 13. ผู้ให้บริการไม่ได้เป็นผู้ให้บริการด้าน Software ดังนั้นปัญหาในการใช้งานด้านต่างๆ โดยทั่วไปผู้บริการขอสงวนสิทธ์ในการไม่ตอบคำถามนั้น โดยจะแนะนำผู้ที่เชี่ยวชาญและเกี่ยวข้องกับเนื้อหานั้นๆ เพื่อให้ได้รับความสะดวก โดยหลักผู้บริการจะตอบคำถามเกี่ยวกับการใช้งานรวมไปถึงการดูแลเครื่องเซิฟเวอร์ให้ใช้งานได้ตามปกติเท่านั้น
 14. การกระทำใดๆ ที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ ทั้งในรูปแบบเว็บไซต์ อีเมลและอื่นๆ ถือเป็นการกระทำที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งผู้ให้บริการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
 15. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ชำระค่าบริการตามกำหนด ผู้ให้บริการขอระงับการให้บริการ และจะดำเนินการลบข้อมูลทั้งหมดออกจากระบบในอันที เนื่องด้วยระบบทุกอย่างเป็นอัตโนมัติ
 16. ในกรณีที่มีข้อมูลสูญหาย ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตาม ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี
 17. ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ระงับการใช้งานบริการได้ทันที โดยไม่จำเป็นจะต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีต่อไปนี้
  • ผู้ใช้บริการขัดกับข้อตกลงการใช้บริการนี้
  • การใช้งาน CPU, Harddisk, Memory หรือ Network สูงจนทำให้กระทบกับผู้ใช้บริการรายอื่น